Tverrfaglig ressursteam for evnerike barn

Alle lærere prøver å gi alle barn i sitt klasserom så god undervisning som mulig. En gruppe på mellom 5 og 15 prosent av den totale elevmassen som trenger en annen tilpasset opplæring enn resten av elevene, har dessverre i mange år ikke fått den beste undervisningen de kunne få. En av hovedårsakene er at denne elevmassens behov ikke har vært en del av pensum på landets utdanningsinstitusjoner for pedagoger før nylig.

I 2016 fastslo Jøsendalutvalget (NOU 2016:14, s. 8) at evnerike elever i dagens skolesystem ikke i tilstrekkelig grad blir sett og hørt:

Vi har gjennom utvalgsarbeidet identifisert, analysert og vurdert en på mange måter upåaktet side ved utdanningssystemet som viser at en relativt stor andel elever opplever at de ikke har et læringsmiljø hvor de kan realisere sitt store potensial for læring.

Forskningsoppsummeringen til utvalget trekker frem flere alvorlige konsekvenser av at elevene ikke blir sett og møtt i skolesammenheng: (NOU 2016:14, s. 8)

  • Frafall og underprestasjon
  • Sosial stigmatisering
  • Mobbing
  • Tristhet/sørgmodighet
  • Feildiagnostisering eller sen identifisering

Vi i G-TRE har hver for oss jobbet med denne problematikken i mange år, og har blant annet bidratt til foredrag på flere lærerhøyskoler, kurs på en rekke skoler og testing og veiledning av enkeltelever de siste årene.

Vi tilbyr bl.a.:

  • Testing av barn
  • Veiledning av lærere og foreldre
  • Bistand i skole-hjem samarbeid med fokus på barnets beste
  • Kurs og foredrag for bl.a. barnehager, skoler, høyskoler og universiteter
  • Bistand i oppfølging av barn/elever over tid

G-TRE har et stort nettverk av norsk og internasjonal ekspertise å støtte oss på i vårt arbeid for å gi alle lærere mulighet til å gi alle elever best mulig utgangspunkt for resten av livet.